ساسانیان – پژوهشی در تاریخ ایران باستان

Menu
۲۴مهر-۱آبان، ۱۵-۲۲اکتبر،۱۳-۲۰محرم «عمر صوفی رازی» دانشمند، ریاضی‌دان و ستاره‌شناس ایرانی سده چهارم ه.ق ۱۳ محرم سال ۳۷۶ ه.ق درگذشت. او…
این هفته در تاریخ؛ (۱۰-۱۶ مهر، ۱-۷ اکتبر و ۲۹ ذی‌الحجه-۶ محرم) در نخستین روز اکتبر سال ۳۲۲ق.م ارسطو درگذشت.…