گندی‌شاپور نخستین شهر دانشگاهی جهان

 

 چنانچه بگوییم گندی‌شاپور پرآوازه‌ترین بیمارستان و نخستین شهر دانشگاهی جهان در دروه باستان بوده است، گزاف نگفته‌ایم. از این روی بدنیست بدانیم افتخار ابداع روش درمان بیمارستانی تا اندازه زیادی از آن ایرانیان است. پژوهشگران[…]

گندی‌شاپور

 

  “گندی‌شاپور”، “وه اندیوک شاپور”، “جندی‌شاپور” و یا “بیت لابات”نام های مختلف شهری است که در حدود سال ۲۶۰ میلادی به دستور شاپور اول ساسانی در خوزستان و با استفاده از اسیران سپاه والرین، امپراتور روم  احداث شد. این مکان با ویرانه‌هایی[…]