دکتر محمد ابراهیم باستانی ‌پاریزی

 

     به یاد مسافر پاریز تا پاریس…نخستین ساکن کوی دانشگاه تهران دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سوم دی ‌ماه ۱۳۰۴ خورشیدی در پاریز، از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد. وی[…]