Menu
 «وَهوبَرز» نام یکی از شاهان محلی منطقۀ پارس در روزگار فرمانروایی سلوکیان بر ایران بوده که معنای آن «خوش اندام »و…