سالنامه ساسانی

 

  ۱-اردشیر یکم ۲۲۴-۲۳۹/۴۰ میلادی(وفات:۲۴۱/۲) ۲- شاپور یکم ۲۳۹/۴۰(۲۴۱/۴۲)-۲۷۰-۷۲ ۲۴۱-۲۷۲ ۳- هرمزد یکم ۲۷۰/۷۲-۲۷۳ ۲۷۲-۲۷۳ ۴- بهرام یکم ۲۷۳-۲۷۶ ———— ۵- بهرام دوم ۲۷۶-۲۳۹ ————…

View More سالنامه ساسانی