همایش آرمان ایران: بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی

 

 مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی با همکاری جامعه ایران شناسی اروپا SIE، انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و شرق ISMEO، رایزنی فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران و بنیاد ایران و هند، همایش آرمان ایران، بزرگداشت پروفسور گراردو[…]