مفهوم سیمرغ در آثار ساسانی

 

 ایرانیان باستان به فره‌وشی (موجود ماورایی محافظ روح انسان) اعتقاد داشتند با این تعبیر که هر فرد ذی‌حیات دارای فره‌وشی خاصی است که عنصر ابدی وجود اوست و قبل از حیات هر فرد موجود بوده[…]