ایوان کرخه

 ایوان کرخه،بزرگ ترین شهر مدفون شدۀ امپراتوری ساسانی،  کامل ترین و بزرگ ترین شهر مانده در زیر خاک این دورۀ تاریخی ایران است که در حال حاضر … ادامه خواندن ایوان کرخه